Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

неділя, вересня 16, 2018

ВИСТУП ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ (вчитель біології Усенко І.С.)

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯСучасна  освіта вимагає формування особистості , яка вміє  вчитися самостійно. А це неможливо без пошуково - дослідницької діяльності.
Пізнавальні конфлікти, які виникають в процесі дослідження, підводять учнів до необхідності збору, аналізу і узагальнення даних, до висунення і перевірки гіпотез. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості.
На думку дослідниці М.О.Князян, дослідницькою діяльністю називають один із видів творчої діяльності учнів, що характеризується рядом особливостей:
1.     Дослідницька діяльність пов’язана з розв’язанням учнями творчих завдань.
2.     Дослідницька діяльність обов’язково повинна проходити під керівництвом спеціаліста.
3.     Головним є отримання нових знань. Завдання повинні бути посильні для учнів.
4.     Дослідницькою діяльністю можуть займатися всі учні: і ті, які мають високий рівень підготовки, і ті, які мають середній рівень.
Навчально-дослідницька діяльність учнів – це такий вид навчально-пізнавальної роботи творчого характеру, який націлений на пошук, вивчення й пояснення фактів та явищ дійсності з метою набуття й систематизації суб’єктивно нових знань про них.
Провідні функції навчально-дослідницької діяльності (згідно з концепцією проблемно-розвивального навчання):
Ø забезпечення творчого шляху засвоєння знань,
Ø активізація мисленнєвої діяльності учнів,
Ø розвиток інтелектуально-пізнавальних мотивів навчання,
Ø формування початкового рівня опанування методами дослідницької роботи, вдосконалення дослідницьких умінь, творчих здібностей учнів.
Основні принципи навчально-дослідницької діяльності:
Ø інтегральність – об’єднання і взаємовплив навчальної і дослідницької діяльності учнів, коли досвід і навички безпосередньо впливають на успішність учнів;
Ø неперервність – процес довготривалого навчання і виховання, що проявляється перш за все у творчому об’єднанні учнів та їх керівників;
Ø міжпредметні зв’язки – дослідження будь-якої проблеми вимагає знання досліджуваного предмета та широку ерудицію в різних галузях знань.


Формування навчально-дослідницьких умінь можна здійснювати поелементно.
 Процес навчання складається з ряду послідовних дій.
1.     Створення позитивної мотивації навчально-дослідницької діяльності.
2.     Ознайомлення зі змістом, структурою навчально-дослідницького вміння та його значенням.
3.     Навчання виконання окремих дій і формування вміння в цілому.
4.     Вправи на застосування вмінь.
5.     Застосування вмінь у нових умовах.

Організація навчально-дослідницької діяльності учнів
Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:
І етап – підготовчий;
ІІ етап – робота над змістом;
ІІІ етап – заключний.
Перший етап починається з:
визначення теми,  методів, об’єкта і предмета дослідження;
формулювання мети, задач і гіпотези;
ознайомлення з літературними джерелами.
Другий етап. На цьому етапі учень складає орієнтовний план, у який згодом можуть бути внесені певні корективи, знайомиться із структурою науково-дослідницької роботи.
Третій етап – заключний. Він передбачає написання учнем вступу та висновків до наукової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.


Висновки

*    Вивчення біології та екології забезпечує внутрішню потребу школяра в дослідній діяльності.

*    Дослідницькі компетенції формуються в процесі урочної та позаурочної роботи.

*    Школяр сам обирає форму свого залучення до дослідної діяльності відповідно до своїх потреб.

*    Учитель організовує творчий процес, розвиває дослідницький потенціал, психологічно готує юних дослідників; учить їх боротися з труднощами, знаходити успіх у самому процесі дослідження.

*    Засвоєння навчального матеріалу й формування навчально-дослідницьких умінь – єдиний творчий процес. Чим вищий рівень сформованості навчально-дослідницьких умінь, тим ґрунтовніші знання учнів і більший інтерес до навчально-дослідницької діяльності.

*    Урахування всіх особливостей організації науково-дослідної роботи забезпечує формування творчої особистості з достатнім рівнем дослідницьких компетенцій та потребою в інтелектуальному самовдосконаленні, дає змогу побачити перспективу особистісного розвитку, поглибити потребу в науковому пізнанні й дослідництві.

Орієнтовний календарний план підготовки
наукової роботи учнів
№ п/п
Етапи роботи
Зміст роботи
Результат
1.       
Формування вміння працювати з бібліотечним каталогом
- ознайомлення з тематичним каталогом бібліотеки;
- ознайомлення з каталогом статей та публікацій у періодичних виданнях
- формування навичок інформації;
- знайомство з видами наукових робіт
2.       
Вибір теми
- огляд учнем літератури з декількох тем із метою визначення кола його інтересів;
- остаточний вибір теми та її формулювання
- створення учнями власного списку літератури, яка наявна у бібліотеці (наукові джерела інформації за темами);
- вибір теми
3.       
Розробка плану досліджень
- визначення кола питань, які необхідно висвітлити у науковій роботі;
- формування списку досліджень, які необхідно провести;
- визначення кола організацій, підприємств, які можуть надати інформацію за темою роботи;
- визначення строків проведення певних досліджень та збору інформації
- план досліджень;
- список організацій, які необхідно відвідати;
- план збору інформації
4.       
Проведення досліджень

- збір інформації за планом
- інформація за планом
5.       
Аналіз даних
- аналіз зібраної інформації;
- визначення питань, які необхідно визначити додатково
- формулювання проблемних питань роботи
6.       
Розробка кінцевого плану тексту наукової роботи
- формулювання назв розділів роботи
- план роботи
7.       
Написання чернетки роботи
- написання чернетки кінцевого тексту роботи
- чернетка роботи
8.       
Перевірка роботи
- вичитка тексту керівником
- виправлений текст роботи
9.       
Друк роботи
- набір тексту на комп’ютері;
- підготовка наочних матеріалів для захисту, презентації
- друкована робота;
- плакати наочних графіків, таблиць та презентації
10.   
Підготовка виступу учня
- підготовка виступу;
- репетиція виступу
- виступ
                                            Немає коментарів:

Дописати коментар