Follow by Email

Сторінки

Шукати в цьому блозі

середа, грудня 27, 2017

Опис досвіду роботи вчителя біології КЗО «СЗОШ № 6»Усенко Ірини Сергіївни «Сучасні аспекти формування біологічної освіти учнів в ракурсі впровадження інтерактивних технологій на уроках біології»

ДО НАЙКРАЩОГО УРОКУ ВЧИТЕЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ

Опис досвіду роботи вчителя біології
КЗО «СЗОШ № 6»Усенко Ірини Сергіївни
«Сучасні аспекти формування біологічної освіти учнів в ракурсі впровадження інтерактивних технологій на уроках біології»


Учитель повинен знати і відчувати, що на його
                                                 совісті–доля кожної дитини, що від його духовної
                                                 культури та ідейного  багатства  залежить   розум,
                                                 здоров’я,   щастя   людини,   яку   виховує  школа.
                                                                                        В.О.Сухомлинський
“Майбутнє наших дітей, майбутнє народу – в руках учителя.
В його золотому серці”.
О.Фадєєв
Сьогодення все наполегливіше вимагає пошуку таких форм і методів навчання, упровадження яких сприяло б активізації навчальної діяльності учнів, підвищувало ефективність одержання учнями нових знань, розвивало б творчу активність, а також навички колективно злагоджених дій. Ефективність уроку зростає , коли поряд із класичними методами широко використовуються активні форми навчання.
З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого і продуктивного мислення, уміння спілкуватися один з одним, я використовую різні форми і методи навчання.
      Активне навчання припускає використання такої системи методів і прийомів, що спрямовані головним чином не на повідомлення учням готових знань, їхнє запам’ятовування та відтворення, а й на організацію учнів для самостійного одержання знань, вмінь та навичок.
     У цьому навчальному році я працюю над проблемою «Сучасні аспекти формування біологічної освіти учнів в ракурсі впровадження інтерактивних технологій на уроках біології».
      Головним своїм завданням, як педагога, я вбачаю побудову навчально-виховного процесу відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів,  забезпечуючи зростання їх самостійності і творчої активності. Це вимагає від мене переорієнтовувати навчально-виховний процес та організовувати навчання відповідно до здібностей, таланту дитини, створювати можливості кожному учневі стати самим собою. Я розумію, що такі зміни неможливі без застосування інтерактивних технологій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками, авансуванні успіху. Тому на уроках біології я використовую:
-         Розвивальне навчання
-         Особистісно-орієнтоване навчання
-         Проектну діяльність
-         Дослідно-експериментальну діяльність
-         Інтерактивні методи
Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в умовах реформування середньої освіти. Зміст та завдання шкільного курсу біології вимагають нових переходів до організації навчальних процесів, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості.
Новизна проблеми: переосмислення змісту та розробка нових підходів до вивчення біології із застосуванням активних методів навчання, розвиток предметних компетентностей, формування  наукового світогляду учнів . Для розв’язання цієї проблеми працюю над такими завданнями :
-         формування та розвиток умінь активної пізнавальної діяльності школярі;
-         виховання самостійності.
         Урок я будую таким чином, щоб він був не лише цікавим, але й не перевантаженим для учня. Інтерес учнів до уроку та його ефективність зростають, коли вони розуміють важливість знань з біології в подальшому житті. Часто нагадую дітям: «Немає науки важливішої для людини, ніж наука про саму людину».
         В своїй практиці я використовую такі форми роботи:
•        «Мозковий штурм».
•        «Робота в парах».
•        «Карусель».
•        «Мікрофон».
•        «Ажурна пилка».
•        «Обери позицію».
•        «Проект».       
•        Ігрові технології.
     Переконана, що застосування інтерактивних   технологій навчання  сприяє   розвитку навичок  креативності, критичного  мислення  та пізнавальних  інтересів  учнів.    Для  якісного  навчання сьогодні  важливим є не лише його зміст, але й процес передачі.
     На мою думку, на сучасному етапі роботи школи в основу педагогічної практики слід покласти творчий підхід, потрібно досягти поєднання ігрової та навчальної форм діяльності. Використання нетрадиційних форм навчання сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, їхніх життєвих компетенцій. Уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи забезпечує високу ефективність нестандартних уроків, бажання дітей навчитися, належний рівень навчальних досягнень школярів.

Метод проектів
                                                                   "Найкращий спосіб вивчити будь-що,
                                                                     це відкрити самому"
                                                                                                               Д.Пойа
         Основною ідеєю методу проектів є ідея спрямованості навчально-пізнавальної діяльності на результат, який отримують при розв’язанні практично або теоретично значущої проблеми. Для мене він цікавий тим, що цей метод навчання являє собою реально існуючу проблемну ситуацію, запропоновану учням, або обрану ними самостійно, оскільки їм цікаво знайти шляхи її розв’язання. Метою методу проектів є розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватись в інформаційному просторі, формування критичного мислення.
         Тематику проектів частіше всього визначаю самостійно, а учні обирають ті із них, які їм цікаві, іноді редагують теми.

                               Тематика проектів, які готували учні останнім часом:
·        Рослини нашого краю;
·        Червона Книга рідного краю;
·        Причини тютюнопаління серед підлітків;
·        Екологічні проблеми України;
·        Глобальні проблеми людства;
·        Походження життя на Землі;
·        Життя і творчість видатних біологів;
·        Лікарські рослини нашої місцевості.

Робота в парах
         Технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів ро­боті у малих групах, її можна викори­стовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріп­лення, перевірки знань тощо. За умов парної роботи всі діти в класі отриму­ють рідкісну за традиційним навчан­ням можливість говорити, висловлю­ватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партне­ром і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє роз­витку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.
         Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов по­требують великої затрати часу. Серед них можна назвати такі:
•   Обговорити короткий текст ( Грип, його профілактика та причини).
•  Узяти інтерв'ю у партнера з заданої теми (Різноманітність Комах в Україні).
•  Проаналізувати письмову роботу один одного (відповідь на питання).
•    Сформулювати підсумок уроку або практичної роботи.
•    Розробити разом питання до інших учнів за даним текстом.
•    Дати відповіді на запитання.

Мозковий штурм
      Всі учасники розмірковують над однією проблемою і ”йдуть на неї в атаку”  Ефективно цей метод використовувати, коли треба мати декілька варіантів розв'язання проблеми.
   Правила роботи визначають самі учні.
Наприклад: 
   - кожен має право висловитись;
   - пропозиції мають висловлюватись по черзі і стисло;
   -  приймаються будь-які пропозиції, навіть неймовірні;
   - не можна критикувати висловлювання інших;
   - розширення запропонованої ідеї заохочується.

Акваріум
Варіант кооперативного навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи.

Обери позицію
         Цю технологію я використовую в розгляданні суперечливих питань, коли учні недостатньо поінформовані в них. Завдяки застосуванню цієї технології учні мають право змінити свою точку зору.
Карусель
         Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусій­них   питань.    Ця    технологія застосовується:
           - для   обговорення   будь-якої гострої проблеми з діамет­рально протилежних позицій;
          -   для збирання інформації з якої-небудь теми;
          -  для   інтенсивної   перевірки обсягу й глибини наявних знань    (наприклад,    термі­нів);
           -  для розвитку вмінь аргумен­тувати власну позицію.

Ігрові технології
         Гра в навчальному процесі створює мотивацію, близьку до природної, збуджує інтерес, підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички. При актуалізації знань я використовую короткочасні ігри або елементи гри.
         Допуск – ставлю питання всім учням по черзі, хто дасть вірну відповідь – допущений до уроку.
         Хрестики-нулики – на дошці традиційне поле 3*3. Перемагає команда, яка першою закреслить рядок із трьох секторів.
         Для узагальнюючих уроків застосовую інтелектуальні ігри на більший час, навіть на весь урок.
·        Урок – КВВ.
·        «Що? Де? Коли?».
·        Брейн-ринг.
·        Урок – конференція.
Я РАДА, ЩО ЧОГОСЬ ЩЕ НЕ УМІЮ,
                                 ОДНАК ЦЬОГО НІСКІЛЬКИ НЕ БОЮСЯ,
                                БО ЩОСЬ, ЧОГО РОБИТИ ЩЕ НЕ СМІЮ,
                                 ДАРУЄ ВІРУ В ТЕ, ЩО ЩЕ НАВЧУСЯ





понеділок, грудня 25, 2017

24.12.17-гурткiвцi СЮН √2,учнi школи 6 вiдвiдали цирк,велика подяка за таку на году директору СЮН Григоренко Л.Я.
Дiти отримали велика задоволення вiд новорiчноi програми.

субота, грудня 09, 2017

Тканини рослин

Тканини рослин є об'єктом вивчення гістології рослин. Перша класифікація тканин була розроблена Н.Грю ще у XVIII столітті.

Здебільшого рослинні тканини поділяють на шість груп.

Меристематичні (твірні).Покривні.Основні (паренхіматичні).Механічні.Провідні.Видільні.

Серед тканин рослин виділяють малодиференційовані — твірні та високодиференційовані — постійні. Твірні тканини (Меристема) забезпечують ріст, розвиток внутрішньої структури, формують постійні тканини, що становлять у рослинах системи:покривних тканин рослинпровідних тканин рослин, провітрювальних тканин іосновних тканин. До системи основних тканин відносять механічні тканини рослин, асиміляційні (Хлоренхіма),запасаючі тканинисекреторні, або видільні (Залозисті тканини рослин), тавсисні тканини. Тканини рослин вивчаєанатомія рослин, гістологія рослин.

Меристематична тканина

Меристема — твірна рослинна тканина, з якої можуть утворюватися всі інші тканини, меристематичні клітини тривалий час зберігають здатність до поділу з утворенням нових неспеціалізованих клітин.

Клітини меристеми сплющені, дрібні, щільно розташовані одна біля одної, без міжклітинників, в центрі клітин розташоване ядро, вакуолі дрібні, численні, клітинна оболонка первинна, наявні лише попередники пластид.

Меристеми класифікують за положенням їх в рослині:

Верхівкові (апікальні).Бічні (латеральні).Вставні (інтеркалярні).

Та за походженням:

первиннівторинні.

Основна тканинаРедагувати

Основні тканини (паренхіми) — тканини рослин, що складаються із живих клітин різної форми і виконують різні функції: виповняючу, асиміляційну, газообміну, запасаючу, видільну та інші. Характеризується великими міжклітинниками (особливо в аеренхімі), тонкими целюлозними оболонками. Паренхіма, по суті є недифернційованою тканиною, але існують певні модифікації, а саме: епідерміс, аеренхіма, хлоренхіма (фотосинтезуюча стовпчаста або губчаста) запасаюча.

Механічна тканинаРедагувати

Механічні тканини виконують опорні функції: надають рослині пружності та міцності, підтримують її частини в певному положенні. Складаються з живих або відмерлих клітин. Живі клітини механічної тканини мають нерівномірно потовщені стінки і розташовані під покривною тканиною і входять здебільшого до складу кори молодих пагонів( переважно дводольних рослин).

Епідерміс одношарова, безбарвна паренхіма, що покриває органи рослини і перешкоджає випаровуванню води та проникненню патогенних організмів.

Особливості:

у дводольних клітини неправильної форми, з вигинами.у однодольних правильної форми.не містить хлорофілумає продихи, що мають хлоропласти(функція транспірації та газообоміну), на нижній поверхні листка продихів більше (крім півників, у яких продихи з обох боків і елодеї, у якої продихів немає)може мати залозисті волоски на своїй поверхні або трихоми для захисту та додаткового зменшення випаровування води особливо у ксерофітів.

на поверхню епідермісу може виділятись кутин або кутикула (другими словами восковий шар)

Стовпчаста фотосинтезуюча паренхімарозташована під верхнім епідермісом листка, має багато хлоропластів.

Губчаста фотосинтезуюча паренхімавиконує в основному функцію газообміну та аерації.

Запасаюча містить лейкопласти (типпластид), де може запасатись крохмаль

середа, грудня 06, 2017

Виставка метеликiв в школi

Лускокри́лі, або метелики, молі(Lepidóptera) — ряд комах з повнимметаморфозом. Виник, вірогідно, у середині мезозою, достовірні викопні рештки ряду відомі з юрського періоду. Найбільш характерна особливість представників ряду — це наявність густого покриву хітинових лусочок (сплощених волосків) на крилах (при цьому лусочки розташовані як на жилках, так і на криловій пластинці між ними). Для більшості видів має спеціалізований сисний ротовий апарат з хоботком, утвореним подовженими лопатями нижньої щелепи.

Розвиток з повним перетворенням: є стадії яйця, личинки (званої гусеницею), лялечки та імагоЛичинка червоподібна, характеризується недорозвиненими черевними ногами, потужно склеротізованними покривами голови, гризучим ротовим апаратом і парними залозами, виділення з яких, при контакті з повітрям, утворюють шовкову нитку.

Надзвичайна різноманітність форм метеликів є їх вражаючою особливістю. Лускокрилі — один із рядів комах, найчисленніших за кількістю видів. Представники ряду поширені на всіхконтинентах, за винятком Антарктиди.